Obrazy integralności sędziowskiej

Redaktorzy tomu: Przemysław Kaczmarek, Paweł Skuczyński

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 299
ISSN: 2080-1084, e-ISSN 2450-7938

(2021) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem (13) 3 | Kozminski University Journals

W niniejszym tomie tematycznym „Krytyki Prawa” opublikowane zostały między innymi artykuły inspirowane obradami, jakie miały miejsce podczas konferencji zorganizowanej przez Instytutu Etyki Prawniczej pt. Integralność sędziego i pełnomocnika procesowego. Temat ten stanowi, w pewien sposób, kontynuację badań nad podmiotowością i odpowiedzialnością prawnika w świecie instytucji prowadzonych wcześniej w ramach Instytutu.

Jeden z problemów, który wtedy się wyłonił, dotyczył integralności jako: 1) tożsamości, bycia sobą bez względu na ilość wykonywanych ról (czasem konfliktowych) w sferze życia codziennego. W tym ujęciu integralność oznacza umiejętność zachowania autonomii wobec wymogów praktyk społecznych, w których funkcjonujemy; 2) postawy uczciwości rozumianej w szczególny sposób: jako wierność własnym przekonaniom moralnym, która widoczna jest w działaniach danego podmiotu. W tym ujęciu integralność określana jest jako zgodność postaw i czynów, a za jej przeciwieństwo przyjmuje się hipokryzję.

Odwołując się do tych ustaleń, obecnych w debacie o zawodach prawniczych, uznaliśmy, że warto bliżej przyjrzeć się kategorii integralności w odniesieniu przede wszystkim do zawodu sędziego.

Kiedy planowaliśmy debatę o integralności sędziego oraz pełnomocnika procesowego, w ramach wspomnianej konferencji, życzyliśmy sobie, żeby uczestniczył w niej Pan Profesor Ryszard Sarkowicz. Jego przedwczesna śmierć spowodowała, że nie udało się tego zamiaru zrealizować. Chcielibyśmy niniejszy tom zadedykować Panu Profesorowi Ryszardowi Sarkowiczowi, którego prace z etyki prawniczej miały wpływ na nasze zainteresowanie problematyką zawodów prawniczych i wciąż są obecne w prowadzonych rozmowach.

(fragmenty Wprowadzenia)